Informacije o isporuci

Rokovi i standardi prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki

Pod rokom i standardom prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki podrazumijeva se vrijeme od prijema pošiljke do uručenja primaocu. Vrijeme prijema pismonosne pošiljke utvrđuje se na osnovu otiska žiga na potvrdi o prijemu pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne daje potvrda o prijemu pošiljke.

Rokovi prijenosa i uručenja definisani su za pismonosne pošiljke u unutrašnjem, a standardi prijenosa i uručenja za pismonosne pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

Unutrašnji poštanski promet

"JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo je obavezna pismonosne pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu uručiti u slijedećim rokovima:

pismonosne pošiljke koje se primaju i uručuju na području istog poštanskog centra (Kantona), u roku od:

- jednog radnog dana za prioritetne i hitne pošiljke;

- tri radna dana za sve ostale pošiljke;

pismonosne pošiljke koje se primaju na području jednog poštanskog centra (Kantona), a uručuju na području drugog poštanskog centra (Kantona) ili drugog poštanskog operatora (HP Mostar i PS Banja Luka):

- dva radna dana za prioritetne;

- četiri radna dana za sve ostale pošiljke.

Međunarodni poštanski promet

Standardi prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki (pdf) u međunarodnom poštanskom prometu predstavljaju okvirno, a ne garantovano vrijeme prijenosa. JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo nije obavezna pismonosne pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu uručiti u skladu sa standardima.

Pod standardom prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki (pdf), koje prispijevaju u BiH podrazumijeva se vrijeme od prispijeća pošiljke u izmjeničnu poštu do uručenja primaocu.

U rokove i standarde prijenosa i uručenja se ne računaju:

- dan prijema pošiljke;

- vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

- vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivice poštanskog operatora;

- neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava pismonosnih pošiljki;

- vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji.

POŠTA je obavezna telegrafske/brzojavne uputnice isplatiti u slijedećim rokovima:

telegrafske/brzojavne uputnice primljene na području sjedišta grada, koje su adresirane za primaoca na području istog ili sjedištu drugog grada u roku od:

- šest sati za hitne uputnice;

- osam sati za ostale uputnice.

telegrafske/brzojavne uputnice, za područja koja nisu navedena u tački 1, u roku od:

- osam sati za hitne uputnice;

- deset sati za ostale uputnice.

U rokove se ne uračunava:

- vrijeme kad pošta ne radi;

- vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

- vrijeme kašnjenja zbog više sile i tehničkih smetnji nastalih bez krivice "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo.

Za dodatne informacije pozovite 1312 (naš Call Centar):
ili pošaljite upit na e-mail: kontaktcentar@posta.ba

JP BH Posta d.o.o. - eShop - Obala Kulina Bana 8 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina - Tel.: +38733252776